Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op alle onderdelen van deze website (www.schoonmaakwoede.be).


Schoonmaakwoede is eigenaar en uitgever van deze website en van de informatie die op deze website wordt aangeboden. Schoonmaakwoede is gevestigd op Posthofbrug 6/8 te Berchem. Schoonmaakwoede is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Antwerpen onder nummer 0739.956.976. Op de informatie op deze website en deze disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Gebruikt u deze site vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. Wij verzoeken u deze disclaimer aandachtig door te lezen. Door het gebruiken/bezoeken van deze website stemt u overigens in met de bepalingen van deze disclaimer.


Gegevens voor algemene informatie

De gegevens op deze site zijn bedoeld voor algemene informatie. Het gebruik van de aangeboden informatie is te allen tijde voor eigen rekening en risico. Aan alle op deze website aangeboden informatie of van deze website te downloaden informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Schoonmaakwoede geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie. Schoonmaakwoede heeft deze website met zeer grote zorg samengesteld. Met even veel zorg wordt deze website door Schoonmaakwoede onderhouden. We beseffen echter dat er informatie op deze website kan staan die niet correct is. Daarvoor bieden wij u op voorhand onze excuses aan. Graag horen wij van u om welke informatie het gaat. Dan zorgen wij ervoor dat alles zo spoedig mogelijk wordt gecorrigeerd en/of aangepast.


Wijzigen of beëindigen website

Schoonmaakwoede kan niet instaan voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze website. Schoonmaakwoede mag de website en de gegevens op deze website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging. Schoonmaakwoede is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.


Informatie van derden

Op de website van Schoonmaakwoede kan, al dan niet door middel van hyperlinks, worden verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Schoonmaakwoede niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Schoonmaakwoede aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.


Eigenaren secundaire informatie

Schoonmaakwoede heeft haar uiterste best gedaan om de oorspronkelijke eigenaren op te sporen van alle op deze website gebruikte secundaire informatiematerialen, zoals teksten en afbeeldingen. Desondanks kan het voorkomen dat er eigenaars zijn van dergelijke materialen, die hun materiaal aantreffen op deze website. Schoonmaakwoede verzoekt deze personen contact met ons op te nemen. Dan kan het materiaal onmiddellijk van de website worden verwijderd, of er kan een regeling worden getroffen voor het blijvende gebruik van het materiaal.

Opslaan van informatie

U mag de informatie van deze website opslaan voor eigen gebruik. Verder mag niets van de op deze website getoonde of van deze website te downloaden informatie worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden, in enige vorm of op enige wijze, hetzij digitaal/elektronisch, mechanisch door fotokopieën, opnamen of op enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schoonmaakwoede. De informatie van deze website mag uiteraard worden gebruikt als bron voor vrije nieuwsgaring.

Vrijwaring

U zult Schoonmaakwoede, de eventuele medewerkers van Schoonmaakwoede, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen en dergelijke, inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants en dergelijke die door derden zijn ingesteld als gevolg van of gerelateerd aan uw gebruik van deze website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Vragen, opmerkingen, klachten

Heeft u een vraag, een opmerking of een klacht over deze website? Neem dan contact op via klantenservice@schoonmaakwoede.be.

© 2023 – alle rechten voorbehouden, Schoonmaakwoede